logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Kommunal avloppsrening för ett renare Östersjön

Diffus belastning från jordbruket står för de överlägset största utsläppen av näringsämnen till Östersjön. Enligt Skyddskommissionen för Östersjön (HELCOM) är dock det snabbaste sättet att förbättra havets tillstånd att fokusera på de återstående stora enskilda belastningskällorna.

Detta gäller särskilt för fosfor som är det viktigaste näringsämnet för blågröna alger och en betydande orsak till övergödning i Östersjön. Enligt uppskattningar kan hela två tredjedelar av den minskning av fosforbelastningen som krävs för att återställa Östersjön till ett gott tillstånd före år 2021 uppnås genom att effektivisera fosforreningen på kommunala avloppsreningsverk.

John Nurminens Stiftelse, vars verksamhet för att skydda Östersjön inleddes i Sankt Petersburg år 2004, verkar inom Östersjöns hela avrinningsområde. Stiftelsen inriktar sin verksamhet på de områden där varje euro som investeras ger maximala miljövinster för Östersjön. För att inleda ett partnerskap med stiftelsen krävs att reningsverket har en fungerande reningsinfrastruktur samt motivation och beredskap för samarbetet.

Sankt Petersburg som förebild

Stiftelsens samarbetsprojekt med reningsverket i Sankt Petersburg slutfördes år 2011. Effektiviseringen av avloppsreningen i Sankt Petersburg och minskningen av fosforutsläppen från en gödselfabrik i Kingisepp har tillsammans minskat fosforbelastningen i Finska viken med närmare 60 procent. Sankt Petersburg har blivit en förebild för andra reningsverk, men i Leningrad- och Kaliningradregionen återstår fortfarande mycket att göra.

En möjlighet som kunde utnyttjas mer är användningen av avloppsslam som energikälla. I Viksbacka i Helsingfors och i Warszawa finns redan fungerande återvinningssystem. Enligt Warszawas infrastrukturdirektör Leszek Drogosz kommer 30 procent av energin till gatubelysningen i Warszawa från biogas som framställs genom en rötningsprocess. På årsnivå motsvarar det 140 tågvagnar med stenkol.

Renare vatten till Östersjön från finska reningsverk

Timo Salonen på Algol Chemicals är expert på vattenreningskemikalier. Han arbetar särskilt med leveranser av kemikalier för fosforrening, PAX (polyaluminiumklorid) och PIX (järnklorid) till kommunala reningsverk.
– Jag tycker de kommunala reningsverken i Finland håller en hög nivå. I praktiken innebär det att vattnet som kommer ut ur avloppsreningsverken på kusten nu är betydligt renare än vattnet i Östersjön. Särskilt goda resultat har uppnåtts inom minskning av fosforbelastningen, säger Salonen.

Artikeln bygger på material från John Nurminens stiftelse och en intervju med Algol Chemicals produktchef Timo Salonen. Algolkoncernen stödjer stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön.

Läs mer om vattenreningskemikalier >>

Foto: Flickr/Romtomtom