logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif
WPC - Hållbar och vacker kombination av trä och plast Träkompositer (Wood-plastic composites eller WPC:e... >>
Foderindustrin står inför hård vinter Den ovanligt heta sommaren orsakade torka i många ... >>
Lagstiftning avseende tillverkning av tvättmedel och rengöringsprodukter Idag kräver i princip all produktframställning att... >>
Aktuella trender i tvättmedels- och rengöringsmedelsindustrin Tvättmedels- rengöringsmedelsindustrin spelar en v... >>
Miljömärkta tvättmedel och rengöringsprodukter Begrepp som ”livscykeltänkande”, ”cirkulär ekonomi... >>
Att tänka på när man väljer Biocid Överallt där det finns fukt och en potentiell näri... >>
Vilka egenksaper kräver du av dina textilier? Är svaret alltid de bästa egenskaperna som finns a... >>
Cirkulär ekonomi främjar hållbar utveckling och konkurrenskraft Befolkningstillväxten och den ständigt ökande näri... >>
Kontroll inom energi och industrisektorn av utsläpp i luften och vatten >>
TMT 15: Ett säkert sätt att avlägsna tungmetaller från rökgaser och processvatten >>
5 viktiga faktorer att överväga när ni väljer leverantör Att strategiskt köpa in ingredienser är ett av de ... >>
Kundernas smak som drivkraft inom bageribranschen Bageriproduktsegmentet utgör en del av en efterfrå... >>
Den glutenfria trenden är här för att stanna Det är inte länge sedan som bokstäverna ”GF” på en... >>
Så håller du jämna steg med den förändrade miljölagstiftningen för kraftanläggningar Ökande utsläpp av kväveoxid, svaveldioxid, partike... >>


Att tänka på när man väljer Biocid

Överallt där det finns fukt och en potentiell näringskälla, finns det en risk att mikroorganismerna förökar sig. Många platser, processer och produkter erbjuder perfekta förhållanden för mikrobiell tillväxt som kan leda till stora hälsorisker både för människor och djur, orsaka stora ekonomiska förluster eller bara ge upphov till otrevlig och ogästvänlig miljö.

Industriell användning av biocider är en förutsättning för det industrialiserade samhällets ekonomiska hälsa eftersom det förlänger de tillverkade varornas användningstid och skyddar utrustning. Konserveringen av materialet leder till minskad förbrukning av energi och naturtillgångar samt minskat avfall, vilket ger betydande fördelar för ekonomin och för samhället.

Inom färgindustrin har man länge varit medveten om problemen med mikrobiella angrepp på målade ytor. Mikrobiell tillväxt kan leda till både estetiska och fysiska skador på ytbeläggningen eller den målade ytan. Förutom de uppenbara estetiska effekterna av mjöldagg, mögel och algtillväxt, kan fysiska skador orsakade av deras enzym leda till fysisk nedbrytning, som bland annat kan bestå i att ytbeläggningens porositet ökar eller att vidhäftningen mot substratet går förlorad. Om fukt tränger in kan det leda till svampangrepp på det underliggande träet. Biologisk nedbrytning är inte begränsad till ytbeläggningen eller till torra färgskikt, utan kan även inträffa när färgen tillverkas och lagras.

Det är viktigt att använda ett holistiskt tillvägagångssätt när man väljer biocid. De mikrobiella samhällenas egenskaper är en tydlig och direkt avspegling av miljön de finns i. För att hitta en lämplig biocid för att förhindra nedbrytning krävs att man omsorgsfullt överväger olika aspekter. Ett av de främsta målen är att välja en biocid som skyddar den torra färgen så att man får ett långtidsskydd med brett spektrum för färgskiktet. En utmaning är att det finns relativt få biocidaktiva ämnen att tillgå, och att de samtidigt måste uppfylla många olika krav. När fungicider och algicider utvärderas i samband med ett biocidprogram för en färgformula ingår alltid test av utomhusexponering – i synnerhet när det är önskvärt att få fram ett resultat som är relevant för mer än en geografisk region. Förutom att ta hänsyn till egenskaperna, det mikrobiella spektret och lagstiftningen avseende de biocidaktiva ämnena, finns det även procedurmässiga faktorer som måste beaktas. Bland annat vilken typ av substrat som ska täckas, appliceringsmetoden, panelens placering och riktning, antalet strykningar samt lämpliga kontroller.

GLOBALT HARMONISERAT SYSTEM

Lokala biocidföreskrifter och allmänhetens miljömedvetande begränsar ofta valet av tillgängliga aktiva ämnen eller mängden aktiva ämnen som kan förekomma i en ytbeläggning. De bestämmelser som måste följas i Europa är REACH (registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen), CLP (klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter) och Biocidförordningen (BPR (EU) 528/2012). De första två avser alla kemikalier som används och säljs i Europa medan den sista särskilt avser biocidprodukter som används för att skydda människor, djur, material eller varor mot skadliga organismer som skadedjur eller bakterier med hjälp av de aktiva ämnen som finns i biocidprodukten. BPR syftar till att förbättra biocidproduktmarknaden i EU och samtidigt garantera en hög skyddsnivå för människor och för miljön.

Sedan den 1 september 2015 har det inte varit möjligt att leverera en biocidprodukt till EU-marknaden om inte produkten finns med på Artikel-95-listan över godkända biocider (se hela listan). Alla biocidprodukter måste vara godkända innan de kan lanseras på marknaden och de aktiva ämnen som biocidprodukten innehåller måste vara godkända dessförinnan. Det finns dock vissa undantag från principen. Exempelvis kan biocidprodukter som innehåller aktiva ämnen i Granskningsprogrammet/Översynsprogrammet släppas ut på marknaden och användas (med förbehåll för nationell lagstiftning) i väntan på slutligt beslut om godkännande av det aktiva ämnet (och upp till 3 år därefter). Produkter som innehåller nya aktiva ämnen som fortfarande är under utvärdering kan också tillåtas på marknaden förutsatt att ett preliminärt godkännande beviljas.

Syftet med biocidförordningen är att harmonisera marknaden på unionsnivå, förenkla godkännandet av verksamma ämnen och godkännandet av biocidprodukter samt införa tidsplaner för medlemsstaternas utvärderingar, opinionsbildning och beslutsfattande. Förordningen främjar dessutom en minskning av antalet djurförsök genom införandet av obligatorisk datadelning och genom att uppmuntra till att använda alternativa försöksmetoder.

Godkännandet av verksamma ämnen sker på unionsnivå och det efterföljande godkännandet av biocidprodukterna på medlemsstatsnivå. Godkännandet kan utvidgas till att gälla i andra medlemsstater genom ömsesidigt erkännande. Genom den nya förordningen får sökandena emellertid även möjlighet till en ny typ av godkännande på unionsnivå (unionsgodkännande).

 

Sammanfattningsvis kan en långsiktig, bred mikrobiell kontroll av målade ytor uppnås genom omsorgsfullt val av biocidaktiva ämnen, där hänsyn bland annat tas till deras egenskaper, mikrobiella spektrum och lagstiftning. Med hjälp av vår europeiska leverantör kan vi hjälpa er med analysen och även erbjuda skräddarsydda lösningar, utbildning och laboratorietjänster anpassade till just era specifika behov.

Pseudonym
Rubrik
Meddelande